Historie

Základy dnešních bibliografických fondů Divadelního ústavu položila bibliografická sekce Aktivu historiků českého divadla na počátku padesátých let. Divadelní dokumentací bylo pověřeno III. oddělení ČDLJ (Československé divadelní a literární jednatelství, později DILIA), které spravovalo fond divadelních textů, převzatých po soukromých divadelních agenturách, zlikvidovaných po únoru 1948. Od roku 1959 se staly excerpované materiály základem bibliografické činnosti Divadelního ústavu. Tady se těžištěm další práce stalo budování retrospektivních bibliografických kartoték a vydávání různých výběrových článkových i knižně tištěných bibliografií.

V padesátých letech začaly práce na projektu bibliografické kartotéky, která by zachycovala všechny články o divadle publikované ve vybraných novinách a časopisech vycházejících na našem území od roku 1860 (vznik Národních listů) do roku 1952. Od roku 1953 měla být článková divadelní bibliografie součástí Bibliografického katalogu ČSR – články v českých časopisech. Protože divadlo ale bylo v národní bibliografii zachycováno jen výběrově, byla postupně rozšířena excerpce článků do kartotéky vybraných novin a časopisů až do roku 1990 (seznam excerpovaných titulů je k dispozici zde).

Katalog Divadelní bibliografie dnes obsahuje přes 300 000 záznamů, řazených podle hesel věcných, jmenných, místních i autorských. Je rozdělen do dvou částí. K rozdělení došlo z praktických důvodů se změnou velikosti normovaného katalogizačního lístku na počátku sedmdesátých let. Obě části katalogu obsahují starší záznamy z 19. století, ale první část katalogu končí zhruba v roce 1960.

Katalog Česká divadelní bibliografie 1970–1976 obsahuje cca 50 000 lístků a měl vyjít jako tištěná bibliografie, k čemuž již nedošlo. Je rozdělen na Autorskou část (obsahuje abecedně řazené články o konkrétních osobách) a Systematickou část (obsah je rozdělen podle předmětových hesel, např. teorie divadla, loutkové divadlo, amatérské divadlo). Katalog je doplňkem k hlavnímu katalogu Divadelní bibliografie, obsahuje excerpta ze zdrojů, která nebyla do hlavního katalogu excerpována (denní tisk, některá odborná periodika jako např. Hudební rozhledy). Přesný seznam excerpovaného tisku se bohužel nedochoval.

Členění katalogu Divadelní bibliografie 1851–1990

V katalogu jsou abecedně řazena jak autorská, tak předmětová hesla (Arbes, architektura divadelní, festivaly, výstavy).

Základní členění je po jednotlivých písmenech, dále po významnějších skupinách (Jihočeské divadlo – balet, činohra, opera, opereta) nebo po změně druhého písmene (Ba, Bn, Br atd.).

Logika členění autorského hesla je: na začátku obecné věci řazené chronologicky, pak případně chronologicky jednotlivosti k dílu, na konci snímky (Shakespeare obecně, pak recenze na jednotlivé hry, na konci snímky). Česká divadla jsou řazena abecedně pod městy (Praha – Apollo, Divadlo za branou, Semafor atd.). Zahraniční divadla jsou primárně řazena pod státy (SSSR – Moskva – Divadlo Na Tagance). Záznamy o Prozatimním a Národním divadle Praha byly z větší části z katalogu Divadelní bibliografie 1851–1990 vyčleněny do samostatného katalogu. Tento lístkový katalog byl v letech 2011–2012 přepsán do volně přístupné elektronické databáze.

Struktura zápisu údajů na lístku

Zápis údajů na excerpční lístky podléhal předepsaným pravidlům, která se ovšem mohla v průběhu času dílčím způsobem měnit či mohla být různými excerptory interpretována odlišně. V následujícím přehledu bude popsána obecná struktura záznamu zápisu pro Divadelní bibliografii s upozorněním na základní varianty.

V následujícím přehledu jsou popsány jednotlivé části lístku i s jejich možnými podpoli:

1) Záhlaví

obsahuje předmětové heslo sloužící k základnímu zařazení lístku do katalogu a jednoslovnou charakteristiku obsahu lístku (např. Jihočeské divadlo – hostování 1901 – referáty).

2) Autorské a názvové údaje

obsahují údaje o autorovi a názvu článku.
Soupis možných variant:
Autor

 • celé jméno autora článku, popřípadě pouze jeho příjmení. V hranatých závorkách dále může být uvedeno plné jméno (týká se zejména šifer a pseudonymů), tedy např. Robert David [= Vítězslav Nezval]. Ale může nastat i opačná varianta, že rozšifrované jméno je uvedeno jako hlavní a šifra, kterou byl článek podepsán, je v hranaté závorce (Neruda, Jan [trojúhelník]). Dále existuje vícero způsobů rozšifrování šifer (např. a[leš] m [arhoul]; am [Aleš Marhoul]; a[?]m[Marhoul]). U rozhovorů je v poli autor jméno novináře, který rozhovor vedl. S kým byl rozhovor veden, nemusí být vždy uvedeno.
 • nerozšifrovaná šifra, případně pseudonym.
 • anonymní článek. V tom případě je řádek s autorem článku prázdný.

Název

 • obsahuje plný název článku a někdy případně podtitul.
 • na prvním místě může být uveden název pravidelné rubriky a název článku je na druhém místě (Z kanceláře Národního divadla. Činohra).

3) Bibliografická citace
 • obsahuje záznam o vlastní lokaci článku v daném periodiku.
 • pro bibliografickou citaci obecně platí, že:
  • jednotlivé části bibliografického údaje jsou uvozovány uzuálními zkratkami (č., sv., str., ovšem v některých případech těchto zkratek není vůbec použito),
  • ne vždy musí být vyplněny všechny údaje, občas je citace minimalizována na název periodika a rok, resp. ročník.
 • Soupis možných podpolí:

  Název periodika

  - v některých případech je uveden jako název periodika název přílohy novin. U denního tisku je někdy možné najít označení vydání (ran., več.).

  Číslo ročníku časopisu

  - většinově psáno arabskými číslicemi, existují ale i varianty s římským číslováním. Variabilita označení sv., roč.

  Rok vydání časopisu

  - buď prostý rok, nebo dva následné roky oddělené lomítkem v případě, že ročník časopisu neodpovídal kalendářnímu roku.

  Číslo

  - zkratka čís.

  Stránkový rozsah

  - zkratka str. či s. Velmi často nebývá uvedeno Chronologické označení data vydání buď přímo den (variability tvaru 15. 9. či 15. září), nebo měsíc atp.
4) Anotace a věcný popis
 • nemusí být obsažena na všech lístcích.
 • volně tvořené textové pole.
 • u recenzí většinou v levém dolním rohu vypisovány údaje o inscenaci.
 • většinou pod anotaci vlevo dolů zapisován pracovní soupis osob, ke kterým lístek odkazuje.
5) Šifra excerptora

nepovinný údaj v pravém dolním rohu.

Členění katalogu Česká divadelní bibliografie 1970–1976

Autorská část je řazena abecedně chronologicky.

Systematická část je řazena podle předmětových hesel.

Divadelní třídění

 • 01 Umění
 • 02 Divadlo a společnost (obecně)
  • 02.01 Úvahy
 • 03 O divadle (obecně)
  • 03.01 Teorie divadla
  • 03.02 Divadlo a publikum
  • 03.03 Vztahy divadla k jiným oborům
 • 04 Historie divadla (obecně)
  • 04.01 Historie divadla
  • 04.02 Divadlo v České republice(Brno; České Budějovice–Most; Olomouc–Plzeň; Praha A–H; Praha Ch–Ž; Prostějov–Žirovnice)
  • 04.03 Divadlo v zahraničí (Afrika–Skandinávie; Slovensko; Sovětský svaz; Sýrie–Vietnam)
 • 05 Drama (teorie)
  • 05.01 Dějiny dramatu
 • 06 Hudebně dramatické žánry (obecně)
  • 06.01 Teorie
  • 06.02 Historie opery
  • 06.03 Historie baletu
 • 07 Dramaturgie
 • 08 Režie
 • 09 Scénografie (obecně)
  • 09.01 Teorie
  • 09.02 Divadelní budovy a sály
  • 09.03 Technika
 • 10 Herectví
 • 11 Scénická hudba
 • 12 Divadlo pro děti a mládež
 • 13 Loutkové divadlo (obecně)
  • 13.01 Historie a teorie
  • 13.02 Dramaturgie
  • 13.03 Scénografie a loutky
  • 13.04 Amatérské loutkové divadlo
  • 13.05 Festivaly v České republice
  • 13.06 Festivaly v zahraničí
 • 14 Další divadelní žánry (pantomima, cirkus, kabaret)
 • 15 Amatérské divadlo (obecně)
  • 15.01 České amatérské divadlo (A–O; P–Ž)
  • 15.02 Zahraniční amatérské divadlo
  • 15.03 Dramaturgie
  • 15.04 Režie
  • 15.05 Herectví
  • 15.06 Umělecký přednes
  • 15.07 Dětské amatérské divadlo a umělecká výchova
  • 15.08 Organizace
  • 15.09 Folklorní divadlo
  • 15.10 Festivaly obecně
   • 15.10.01 Festivaly 1970
   • 15.10.02 Festivaly 1971
   • 15.10.03 Festivaly 1972
   • 15.10.04 Festivaly 1973
   • 15.10.05 Festivaly 1974
   • 15.10.06 Festivaly 1975
   • 15.10.07 Festivaly 1976
 • 16 Divadelní provoz a správa (obecně)
  • 16.01 Organizace a provoz
  • 16.02 Právní otázky
 • 17 Divadelní organizace a festivaly
  • 17.01 Organizace v Československu
  • 17.02 Organizace v zahraničí
  • 17.03 Festivaly 1970
  • 17.04 Festivaly 1971
  • 17.05 Festivaly 1972
  • 17.06 Festivaly 1973
  • 17.07 Festivaly 1974
  • 17.08 Festivaly 1975
  • 17.09 Festivaly 1976
  • 17.10 Festivaly zahraničí
 • 18 Divadelní školství
 • 19 Divadelní kritika
 • 20 Divadelní věda (obecně)
  • 20.01 Instituce a organizace
 • 21 Divadelní dokumentace (obecně)
  • 21.01 Časopisy
  • 21.02 Fotografie a filmy
  • 21.03 Gramofonové desky
  • 21.04 Výstavy
  • 21.05 Muzea a knihovny
  • 21.06 Divadelní bibliografie
  • 21.07 Odborná literatura

Ukázka typických lístků

Neruda, Jan /trojúhelník/: Rozpravy divadelní I.

Prozatímní divadlo 1866-1882 - opery Smetanovy -
      statistika - zprávy

Arbes, J/akub/: Přípravy ku hrám v Národním divadle

Prozatímní divadlo - němčina 1865 - poznámky a články

Prozatímní divadlo němčina 1865 - vedení  -
      zprávy a články

Shakespeare, William: Tragédie o králi Richardu III. -
     Uh.Hradiště, Slovácké div.1979 referáty

Seznam novin a časopisů zpracovaných do fondu "Retrospektivní bibliografie českého divadla"

Název časopisuZpracované období
Almanach českých divadel1907-1914
Bohemia1920–1922
Česká Thalia /Ladecký/1867–1871
Česká Thalie1887–1892
České divadlo /ÚMDOČ/1917–1919, 1939 
České jeviště /Schäfer/1927–1928
Československé divadlo1923–1938
Dalibor /E. A. Meliš/1858–1864, 1869
Dalibor /Urbánek/1879–1913, 1919–1927
Dělnické divadlo /DDOČ/1922–1930
Divadelní kalendář1882–1924
Divadelní list Máje1905–1908
Divadelní listy /Faster/1899–1904
Divadelní listy /Hovorka/1880–1884
Divadelní /a filmové/ noviny1957–1970
Divadelní svět /Dobrovolný/1910–1920
Divadelní šepty1920–1925
Divadelní zápisník /Träger/1945–1948
Divadlo /OCH/1920–1948
Divadlo /Kavka/1903–1913
Divadlo1949–1970
Dramatické umění /SČDU/1982–1990
Foyer1910
Hudba1920–1921
Hudební revue1908–1920
Jeviště /Frič/1886–1887
Jeviště /Vodák, Fischer/1920–1922
Komedia1925–1926
Kulturní politika /EFB/1945–1949
Lidová demokracie1956
Lidové noviny1920–1952
Listy Hudební matice /Tempo/1921–1933
Lumír1851–1939/40
Městská divadla pražská1938–1941, 1950–1953
Meziaktí1900–1904
Národní /a Stavovské/ divadlo1923/24–1956/57, 1960/61–1971 
Národní listy1861–1900, 1903–1913, 1918–1932
Nezávislá scéna1930–1932
Nová scéna1929–1930
Otázky divadla a filmu1945–1950
Panorama /Kulturní zpravodaj/1925–1927, 1932–1947
Prager Presse1921–1938
Prager Tagblatt1920–1922
Právo lidu1920–1938
Program /Státního divadla v Brně/1971/72–1989/1990
Ročenka Kruhu sólistů1924–1946
Rozpravy Aventina1925–1934
Rudé právo1920–1938, 1945–1948, 1956 
Scéna1913–1915
Scéna /SČDU/1976–1989
Světozor1866–1906, 1919–1921
Svobodné slovo1956
Švejdův divadelní věstník1928–1937
Tribuna1919–1920, 1924 
Večerní Praha1956
Venkov1912–1945